21/3/57

Filled Under:

ดอกบัวน้อย ฉบับที่ 150


เมื่อถึงเวลาที่จะต้องพิสูจน์ตนเอง นั่นคือโอกาสที่จะได้กระทำความดี รับรู้เรื่องราวและเนื่อหาที่น่าสนใจที่จะทำให้เราแสวงหาโอกาสเพื่อสร้างสิ่งดีๆ ได้ในดอกบัวน้อย ฉบับที่ 150


0 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น